• Elgku med kalv - Foto John Yngvar Larsson - NIBIO.JPG
  John Yngvar Larsson
  elg
  furu Pinus sylvestris
  snø
  vinter
  skogbruk
  skogskjøtsel
  flora og fauna
  dyr Animalia
  pattedyr Mammalia
  ville dyr
  partåede hovdyr Artiodactyla
  hjortefamilien Cervidae
  elg Alces alces
  årstider
  lukket hogst
  Elgku med kalv. Ei elgku har vært på hogstflata og spist på ferske skudd av rogn og selje. En økning i andel lukka hogster på bekostning av flatehogst vil kunne gi dårligere tilgang på mat for hjortedyra.
 • DA_20240403-143120.jpg
  Dan Aamlid
  Lindelav
  Stor lindelav Parmelina tiliacea
  flora og fauna
  lav
  skogbruk
  skogskader
  Stor lindelav (Parmelina tiliacea), vokser på stammer av løvtrær eller stein. Østlandet og langs kysten til Sogn og Fjordane, videre i Nordland (Se artsdatabanken for utbredelse)
 • DA_20240403-143139.jpg
  Dan Aamlid
  Lindelav
  Stor lindelav Parmelina tiliacea
  flora og fauna
  lav
  skogbruk
  skogskader
  Stor lindelav (Parmelina tiliacea), vokser på stammer av løvtrær eller stein. Østlandet og langs kysten til Sogn og Fjordane, videre i Nordland (Se artsdatabanken for utbredelse)
 • DA_20240403-140530.jpg
  Dan Aamlid
  Hypogymnia physodes
  flora og fauna
  kvistlav
  lav
  pionerart
  soral
  Vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes). Bladlavlav, grå overside og svart under. Leppeformet soral i lobeendene. Vanlig på trær. En pionerart på fattigbarkstrær. Vanlig i hele landet.
 • DA_20240403-140553.jpg
  Dan Aamlid
  Hypogymnia physodes
  flora og fauna
  kvistlav
  lav
  pionerart
  soral
  Vanlig kvistlav (Hypogymnia physodes). Bladlavlav, grå overside og svart under. Leppeformet soral i lobeendene. Vanlig på trær. En pionerart på fattigbarkstrær. Vanlig i hele landet.
 • DA_20240403-143224.jpg
  Dan Aamlid
  lav
  flora og fauna
  Ospekantlav Lecanora allophana
  ospekantlav
  Ospekantlav Lecanora allophana, vanlig over hele landet. På osp.
 • DA_20240403-143216.jpg
  Dan Aamlid
  lav
  flora og fauna
  Ospekantlav Lecanora allophana
  ospekantlav
  Ospekantlav Lecanora allophana, vanlig over hele landet. På osp.
 • DA_20240403-140435-2.jpg
  Dan Aamlid
  Platismatia glauca
  flora og fauna
  lav
  papirlav
  Papirlav (Platismatia Glauca) tilhører de tynne og glatte bladlavene. Overside oftest grå/gråbrun, mens undersiden er brun. Vanlig på trær i hele landet.
 • DA_20240403-142302.jpg
  Dan Aamlid
  lav
  messinglav
  flora og fauna
  messinglav Xanthoria sp.
  messinglav Xanthoria parietina
  Vanlig messinglav Xanthoria parietina. Lettkjennelig med sitt lysende oransje thallus. Ofte på osp.
 • DA_20240403-135652.jpg
  Dan Aamlid
  Hassel
  flora og fauna
  hassel Corylus avellana
  planter Plantae
  pollen
  pollenallergi
  rakler
  skogbruk
  skogstrær
  trær
  Hassel er et av de første trærne som blomstrer om våren. Raklene er hanblomsterstanden, og inneholder pollen. Hunbblomstene er små, med røde små arr (2-3 mm).
 • DA_20240403-135712.jpg
  Dan Aamlid
  Hassel
  flora og fauna
  hassel Corylus avellana
  planter Plantae
  pollen
  pollenallergi
  rakler
  skogbruk
  skogstrær
  trær
  Hassel er et av de første trærne som blomstrer om våren. Raklene er hanblomsterstanden, og inneholder pollen. Hunbblomstene er små, med røde små arr (2-3 mm).
 • DA_20240403-135755.jpg
  Dan Aamlid
  Hassel
  flora og fauna
  hassel Corylus avellana
  planter Plantae
  pollen
  pollenallergi
  rakler
  skogbruk
  skogstrær
  trær
  Hassel er et av de første trærne som blomstrer om våren. Raklene er hanblomsterstanden, og inneholder pollen. Hunbblomstene er små, med røde små arr (2-3 mm).
 • DA_20240403-135633.jpg
  Dan Aamlid
  Hassel
  flora og fauna
  hassel Corylus avellana
  planter Plantae
  pollen
  pollenallergi
  rakler
  skogbruk
  skogstrær
  trær
  Hassel er et av de første trærne som blomstrer om våren. Raklene er hanblomsterstanden, og inneholder pollen. Hunbblomstene er små, med røde små arr (2-3 mm).
 • DA_20240401-150947-2-NEF-DxO_DeepPRIME XD2.jpg
  Dan Aamlid
  Bleiktjafs Evernia prunastri
  flora og fauna
  lav
  Bleiktjafs (Evernia prunastri) er en vanlig lav
 • DA_20240401-151044-NEF-DxO_DeepPRIME XD2.jpg
  Dan Aamlid
  Bleiktjafs Evernia prunastri
  flora og fauna
  lav
  Bleiktjafs (Evernia prunastri) er en vanlig lav
 • DA_20240401-153959.jpg
  Dan Aamlid
  Bleiktjafs Evernia prunastri
  flora og fauna
  lav
  Bleiktjafs (Evernia prunastri) er en vanlig lav. Bildet viser hovedsakelig undersiden som vanligvis er lys (i forhold til enn oversiden).
 • DA_20240401-153902.jpg
  Dan Aamlid
  Bleiktjafs Evernia prunastri
  flora og fauna
  lav
  Bleiktjafs (Evernia prunastri) er en vanlig lav
 • DA_20240401-150505.jpg
  Dan Aamlid
  allergi
  flora og fauna
  Hassel
  hassel Corylus avellana
  planter Plantae
  pollen
  pollenallergi
  skogbruk
  skogstrær
  trær
  Hassel er et av de første trærne som blomstrer om våren. Raklene er hanblomsterstanden, og inneholder pollen. Hunbblomstene er små, med røde små arr (2-3 mm).
 • 2012-06-14-17.55.19 ZS retouched.jpg
  Dan Aamlid
  sopp
  skogskader
  skoghelse
  plantehelse
  landbruk
  flora og fauna
  Furubarskålrust Coleosporium tussilaginis
  fremmede arter
  skogbruk
  Furubarskålrust (Coleosporium tussilaginis). Furubarskålrustsopp forekommer i hele landet. På furunåler vanlig til Saltdal. Også funnet i indre Troms. De vanligste mellomverter er klokker (Campanula) til Finnmark, marimjeller (Melampyrum) til Finnmark og hestehov (Tussilago farfara) til Bindal (fra skogskader.no).
 • DA_20200727-110505.jpg
  Dan Aamlid
  skogskader
  skogbruk
  Overvintring
  orebladbille
  or
  Larve
  insekter
  Galerucella lineola
  flora og fauna
  Stripet orebladbille
  Stripet orebladbille Galerucella lineola
  Stripet orebladbille (Galerucella lineola) er utbredt i lavlandet i Sør-Norge sør for Møre og Romsdal. Den angriper særlig gråor. Larvene og de voksne billene eter bladverket, men lar bladnervene stå igjen. Arten kan ha masseforekomster på gråor og snaueter da trærne slik at skogen står brunrød over store områder. Ved angrep flere år i strekk kan trærne dø. Orebladbillen angriper særlig gråor, mens svartora kan stå grønn og frisk under masseangrep. Orebladbillen overvintrer som voksen og legger egg på orebladene når de springer ut om våren. Billen er 4-5 mm lang, brungul med svart underside og mørke felter på brystet og dekkvingene. Larvene eter på bladene og er ferdig utviklet utpå ettersommeren. Arten har hatt flere store angrep i oreskogen på Vestlandet. Den kan drepe trær dersom angrepene strekker seg over flere år, men fordi gråor har liten betydning i skogbruket her til lands har billen liten økonomisk betydning (fra skogskader.no). Stripet orebladbille (Galerucella lineola) (det: Torstein Kvamme, NIBIO, 3.9.2020) Fotografert Sjøholt, Ålesund. 27.7.2020
 • Camponotus ligniperdus 01-17 HF Retusj lev skarpet .jpg
  Karsten Sund
  flora og fauna
  dyr Animalia
  insekter Insecta Hexapoda
  årevinger Hymenoptera
  maur Formicidae
  stokkmaur Camponotus
  varmekjær stokkmaur Camponotus ligniperdus
  flygemaur og vingemaur
  Varmekjær stokkmaur (Camponotus ligniperda, vingeløs dronning) har sin utbredelse i lavlandet i Sør-Norge. Den kan gjøre skader i hus ved å bygge sitt reir i bygningsmaterialer, men de eter ikke trevirke. Gamle, råteangrepne, hule trær og stubber er stokkmaurens naturlige tilholdssted. Der gnager den hulrom, legger sine egg og forer sine larver. Maursamfunnet består ofte av mange tusen individer. Hus og hytter i skogsterreng med bartrær kan ofte bli valgt som tilholdssted av stokkmaur. Den befruktede hunnen kan starte opp et samfunn i en råteangrepet stokk eller bjelke. Etter hvert som samfunnet vokser i størrelse, vil maurene utvide sitt boligområde til friskt trevirke. Maurene lever ikke av trevirke slik som de vanlige treborende insektene. Sin næring henter de andre steder, som regel ute i skogen. Det går derfor alltid veier ut fra et stokkmaursamfunn. De er som regel godt skjult og kan gå langt under jorda..
 • DA_20220822-191928.jpg
  Dan Aamlid
  bark
  eik
  folkehelse
  fraluftsliv
  friluftsliv
  friområde
  kulturlandskap
  rekreasjon
  trær
  eik Quercus sp.
  flora og fauna
  Bildet er fra Breivoll gård i Ås kommune.
 • DA_20240308-134527.jpg
  Dan Aamlid
  fjell
  fjellandskap
  gran Picea abies
  is
  klimaendringer
  landskap
  snø
  trelag
  vinter
  årstider
  flora og fauna
 • 10e Fukteng vendelrot_Altervassmyra_Vega_030703_MIA (2).JPG
  Michael Angeloff
  flora og fauna
  planter Plantae
  vegetasjonstyper
  10. åpen mark i låglandet
  10e fukt- og strandenger
  10e fukt- og strandenger er en vegetasjonstype samansett av fleire til dels ulike undertypar, både fuktige og vekselfuktige. Fuktenga er lokalisert til dårlig drenerte senkingar, ofte knytt til eldre kulturmark. Karakteristiske artar i fuktenga er enghumleblom, hundekjeks, marikåpe, mjødurt og sølvbunke. Strandenga er lokalisert til soner over den ustabile saltbetinga vegetasjonen i fjæresona. Tilførsel av tang og anna organisk materiale sikrar god næringstilgang. Dette skaper frodig vegetasjon av urter, gras og halvgras. Karakteristiske artar i strandenga er vendelrot, mjødurt, strandkvann og raudsvingel.